ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ยุพา  คู่คงวิริยพันธ์ุ และ รศ.จินตนาภรณ์  วัฒนธร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
  (more)
านปีใหม่ภาควิชาสรีรวิทยา ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงและจับฉลากแลกของขวัญปีใหม่ ผศ.สุภาพร  มัชฌิมะปุระ หัวหน้าภาควิชาเป็นแม่งาน เม่ื่อวันที่  6 มกราคม 2557 ที่ห้องประชุมภาควิชา 11.00 ถึง 14.00 น 
   
  (more) 
อแสดงความยินดีกับ รศ.จินตนาภรณ์  วัฒนธร และ ผศ.สุภาพร  มัชฌิมะปุระ และทีมงานวิจัย ที่ได้รับรางวัลดีเด่น จากผลงานวิจัยเรื่อง "การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ" จากสภาวิจัยแห่งชาติ
   (more)

  (more)
คณาจารย์และบุคลากรประจำภาควิชาปลีคลินิคได้ร่วมทำบุญเลี้ยงพระและปลีคลินิคสัมพันธ์เนื่องในวาระ ขึ้นปีใหม่ 58 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558
 

   (more)
งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตประจำปี2556 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

   ขอชื่นชม รศ.ดร.สัญญา  ร้อยสมมุติ ที่มีส่วนแต่งตำราภาษาอังกฤษที่มีคุณค่า ที่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลก ได้สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชาสรีรวิทยา

 
ความร่วมมือทางวิชาการสาขาประสาทวิทยาศาสตร์

ICAM1.jpg


 

n111.JPG (more)               (more)  (more)               (more)

 
ความร่วมมือทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

    (more)             (more) 
   (more)              (more)     
 
  • ผู้มาเยือน 1 คน
  • สมาชิก    0 คน
สถิติการเช้าชม ครั้ง
   วันนี้ 9
   สัปดาห์นี้ 235
   เดือนนี้ 1042
   ปีนี้ 3811
   นับแต่เริ่ม (พค.51) 77543