(more) สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงรานต์ ภาควิชาสรีรวิทยา นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร  มัชฌิมะปุระ หัวหน้าภาควิชา  ณ.ลานอเนกประสงค์ ภาควิชาสรีรวิทยา 10.00 น.วันที่ 9 เมษายน 2558

  (more)  ขอแสดงความยินดี นายวีระพล  แสงอาทิตย์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์  ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดี  ในการประชุมวิชาการ การเสนอการวิจัยระบบบัณฑิตแห่งชาติครั้งที่ 34  ณ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น  27 มีนาคม 2558

   ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ยุพา  คู่คงวิริยพันธ์ุ และ รศ.จินตนาภรณ์  วัฒนธร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
  (more) 
อแสดงความยินดีกับ รศ.จินตนาภรณ์  วัฒนธร และ ผศ.สุภาพร  มัชฌิมะปุระ และทีมงานวิจัย ที่ได้รับรางวัลดีเด่น จากผลงานวิจัยเรื่อง "การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ" จากสภาวิจัยแห่งชาติ
   (more)

   (more)
งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตประจำปี2556 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

   ขอชื่นชม รศ.ดร.สัญญา  ร้อยสมมุติ ที่มีส่วนแต่งตำราภาษาอังกฤษที่มีคุณค่า ที่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลก ได้สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชาสรีรวิทยา

 
ความร่วมมือทางวิชาการสาขาประสาทวิทยาศาสตร์

ICAM1.jpg


 

n111.JPG (more)               (more)  (more)               (more)

 
ความร่วมมือทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

    (more)             (more) 
   (more)              (more)     
 
  • ผู้มาเยือน 1 คน
  • สมาชิก    0 คน
สถิติการเช้าชม ครั้ง
   วันนี้ 20
   สัปดาห์นี้ 20
   เดือนนี้ 177
   ปีนี้ 6951
   นับแต่เริ่ม (พค.51) 80683