บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559(รายละเอียด)
  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดงานสถาปนาครบรอบ 44 ปี พิธีทำบุญตักบาตร พร้อมรางวัลเกียรติยศและรางวัลผู้อายุราชการครบ 25 ปี เมื่อเวลา 08.00 น. 9 เดือนกันยายน 2559  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธาน เนื่องในวาระครบรอบ 44 ปี สถาปนาคณะแพทยศาสตร์    ณ  ห้องประชุมมิตรภาพ  ชั้น 3 อาคารเรียนรว
 ภาควิชาสรีรวิทยา เปิดรับแพทย์ใช้ทุน จำนวน 1 อัตรา
  นายอัครชัย  ทับสกุล  นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์  ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ร.ศ.ยุพา  คู่คงวิริยพันธุ์ Outstanding Oral Presentation Award   ประเภท Health Science   หัวข้อ Curcumin Mitigates Hypertension, Endothelial  Dysfunction and Oxidative Stress in Rats Chronically Exposed to Lead   การประชุม The national and international graduate    research conference 2016 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 
 รศ. นพ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ หัวหน้าคลินิคสุขภาพการเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษ (Visiting Professor) ของ Center for Vascular Biology Research,  Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ถึง 2 กันยายน 2558  (more
  รศ.ดร.วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์  ผศ.พญ.อรพิน ผาสุริย์วงษ์ และนายธิชานนท์ พรหมศรีสุข นักศึกษาปริญญาเอก      สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยประเภท Thematic oster    จำนวน 2 เรื่อง ต่อ European Respiratory Society Congress 2015, RAI Amsterdam, The Netherlands     ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน พ.ศ. 2558  ทั้งนี้ นายธิชานนท์ พรหมศรีสุข ได้รับทุน European Respiratory Society Young Scientist   Sponsorship   และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุไรรัตน์  โขงรัมย์ บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาประส่าทวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล best poster award (silver)ในงานประชุม Nutraceuticals in Neurodegeneration and Aging 20 - 21st August 2015, Singapore (Satellite meeting to the 25th ISN-13th APSN Biennial Meeting, Cairns, 2015) (more)  
 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พวงรัตน์  ภักดีโชติ(more
 ผศ.สุภาพร  มัชฌิมะปุระ หัวหน้าภาควิชา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ในงานปฐมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ.ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยา(more) 
 อแสดงความยินดีกับ รศ.จินตนาภรณ์  วัฒนธร และ ผศ.สุภาพร  มัชฌิมะปุระ และทีมงานวิจัย ที่ได้รับรางวัลดีเด่น จากผลงานวิจัยเรื่อง "การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ" จากสภาวิจัยแห่งชาติ (more) 
 
ความร่วมมือทางวิชาการสาขาประสาทวิทยาศาสตร์

ICAM1.jpg

n111.JPG (more) รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร มัชฌิมปุระ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยลัยขอนแก่น หนึ่งในผู้ร่วมวิจัย ในผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ” (The Development of Brahmi as Memory Enhancer) ได้รับ "รางวัลระดับดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยลัยขอนแก่น จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

     (more)                    (more)           (more)

 
ความร่วมมือทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

   WELCOME TO ENHS   Ergogenic Aids and Nutritional Supplements for Health and Sports Conference by by Sports Authority of Thailand and Exercise and Sport Sciences program and Exercise and Sport Sciences Research and Development Group    January 20-23, 2016 Centara Hotel & Convention Centre, Khon Kaen Important Dates , Time line of International Conference 2016 


    (more)         (more)        (more)         (more)     
 
  • ผู้มาเยือน 1 คน
  • สมาชิก    0 คน
สถิติการเช้าชม ครั้ง
   วันนี้ 4
   สัปดาห์นี้ 97
   เดือนนี้ 881
   ปีนี้ 8371
   นับแต่เริ่ม (พค.51) 94664