(more) ภาควิชาสรีรวิทยา เปิดรับแพทย์ใช้ทุน จำนวน 1 อัตรา
  (more) ภาควิชาร่วมจัดงาน   วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ สำหรับ รศ.ดร.ยุพา  คู่คงวิริยพันธุ์   ที่ห้องประชุม 530  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558
  (more)  ขอแสดงความยินดี กับ ดร.พญ.วิยะดา  ปัญจรัก
  (more)   ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุไรรัตน์  โขงรัมย์ บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาประส่าทวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล best poster award (silver)ในงานประชุม Nutraceuticals in Neurodegeneration and Aging 20 - 21st August 2015, Singapore (Satellite meeting to the 25th ISN-13th APSN Biennial Meeting, Cairns, 2015)
  (more) ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พวงรัตน์  ภักดีโชติ
 (more) ผศ.สุภาพร  มัชฌิมะปุระ หัวหน้าภาควิชา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ในงานปฐมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ.ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยา
  (more) 
อแสดงความยินดีกับ รศ.จินตนาภรณ์  วัฒนธร และ ผศ.สุภาพร  มัชฌิมะปุระ และทีมงานวิจัย ที่ได้รับรางวัลดีเด่น จากผลงานวิจัยเรื่อง "การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ" จากสภาวิจัยแห่งชาติ
 
ความร่วมมือทางวิชาการสาขาประสาทวิทยาศาสตร์

ICAM1.jpg


 

n111.JPG (more)               (more)  (more)               (more)

 
ความร่วมมือทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

    (more)             (more) 
   (more)              (more)     
 
  • ผู้มาเยือน 2 คน
  • สมาชิก    0 คน
สถิติการเช้าชม ครั้ง
   วันนี้ 15
   สัปดาห์นี้ 279
   เดือนนี้ 1043
   ปีนี้ 8690
   นับแต่เริ่ม (พค.51) 82422