งานเลี้ยงรับปริญญา57.pdf  


    seminar_in_Hight_technology_phototherapy.pdf


ขอชื่นชม รศ.ดร.สัญญา  ร้อยสมมุติ ที่มีส่วนแต่งตำราภาษาอังกฤษที่มีคุณค่า ที่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลก ได้สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชาสรีรวิทยา


รูปกิจกรรม
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์และสาขาประสาทวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครูประจำภาคการศึกษา 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น ที่ลานอเนกประสงค์ภาควิชาสรีรวิทยา โดย.ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ  หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาเป็นประธาน

รูปกิจกรรม  
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาคนใหม่ 13 สิงหาคม 2557

IMG_373.jpg รูปกิจกรรม

4 สิงหาคม 2557 ภาควิชาได้ปฐมนิเทศบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์และสาขาประสาทวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ที่ห้อง 530 คณะแทยศาสตร์


5894.jpg รายละเอียด กิจกรรม 
สอบวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท แผนก ก แบบ ก2 สรีรวิทยาทางการแพทย์ วันที่ 12-13 มิถุนายยน 2557 ห้อง ประชุม 530  คณะแพทยศาสตร์
นางสาวอรุณรัตน์  ศรีทะวงศ์ นางสาวจิราพร  แข็งขัน  นางสาวพนิดา  แสงศรี และนางสาวณัฏฐา  ม่วงฤทธิ์เดช

_______.jpg 
 
ความร่วมมือทางวิชาการสาขาประสาทวิทยาศาสตร์รูปกิจกรรม    รายละเอียด
ขอแสดงความชื่นชมและยินดียินดี รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และนางสาวฉัตรชฎา  สุตาลังกา  ได้รับรางวัล Young Scientist Award (Basic Science)  Acupuncture and Meridian Studies 2014
  รายละเอียด
การประชุมวิชาการนานาชาติทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2557 
  รายละเอียด
การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่
3 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

 
ความร่วมมือทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา


  รายละเอียด
รศ.นฤมล ลีลายุวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา  ได้รับเชิญจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการส่งเสริมสุขภาพ
“เรื่องกินอยู่อย่างไรให้อายุยืนอย่างมีความสุข” ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รายละเอียด

กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 2557 ครั้งที่ 4 หัวข้อ " Rethink: Social Development for Sustainability in ASEAN Community" ระหว่างวันที่ 11 -13 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
  • ผู้มาเยือน 1 คน
  • สมาชิก    0 คน
สถิติการเช้าชม ครั้ง
   วันนี้ 6
   สัปดาห์นี้ 308
   เดือนนี้ 853
   ปีนี้ 16825
   นับแต่เริ่ม (พค.51) 73132